Cách sử dụng SUMIF trong Google Trang tính


Nếu bạn thường xuyên sử dụng Google Trang tính và cần tính tổng các giá trị với nhau dựa trên một số điều kiện trong các ô cụ thể, thì bạn sẽ cần biết cách sử dụng hàm SUMIF trong Google Trang tính.

Khả năng tính tổng dữ liệu với hàm này không chỉ giới hạn ở hai giá trị. Bạn có thể tính tổng toàn bộ phạm vi. Và điều kiện bạn cung cấp cho hàm để tính tổng hay không cũng có thể phụ thuộc vào nhiều ô trong bảng tính của bạn.

Mục lục

  Cách hoạt động của Hàm SUMIF trong Google Trang tính

  SUMIF là một chức năng bảng tính đơn giản, nhưng nó đủ linh hoạt để bạn có thể thực hiện một số phép tính sáng tạo với nó.

  Bạn cần định hình hàm như sau:

  SUMIF (dải ô, tiêu chí, [sum_range])

  Các tham số cho hàm này như sau:

  • Phạm vi: Phạm vi ô bạn muốn sử dụng để đánh giá xem có thêm giá trị hay không.
  • Tiêu chí: Điều kiện của các ô bạn muốn đánh giá.
  • Sum_range: Tham số này là tùy chọn và bao gồm các ô bạn muốn tính tổng. Nếu bạn không bao gồm tham số này, hàm sẽ chỉ tự tổng hợp phạm vi.
  • Hàm có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là bạn có thể tính tổng hoặc so sánh các phạm vi của nhiều ô cho phép linh hoạt hơn nhiều so với những gì bạn có thể nhận ra.

   Ví dụ về SUMIF với Văn bản

   Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu với hàm SUMIF, cách tốt nhất là sử dụng hai cột trong bảng tính. Một cột sẽ là để bạn so sánh và cột kia sẽ là các giá trị bạn muốn thêm.

   Bảng ví dụ ở trên là của một chủ cửa hàng đang theo dõi việc mua hàng thông qua giai đoạn = Stage. Chủ cửa hàng muốn tạo các cột bổ sung tổng hợp giá mua trong cột B cho các giá trị cụ thể trong cột A.

   Trong trường hợp này, phạm vi để so sánh sẽ là A2: A15>.

   Tiêu chí sẽ là cụm từ tìm kiếm cho mục cần thêm. Vì vậy, trong trường hợp này, để cộng tất cả các giao dịch mua máy đào bài, tiêu chí sẽ là văn bản “Post Digger”.

   Phạm vi tổng sẽ là phạm vi các ô có giá trị được tính tổng. Đây, đây là B2:B15.

   Khi nhấn enter, bạn sẽ thấy các giá trị cụ thể từ cột sum_range được thêm vào, nhưng chỉ với dữ liệu từ các ô mà cột A khớp với tiêu chí bạn đã chỉ định.

   Đây là một cách đơn giản để sử dụng hàm SUMIF; như một cách để tách các giá trị ra khỏi cột thứ hai dựa trên các mục được liệt kê trong cột đầu tiên.

   Lưu ý: Bạn không cần phải nhập tiêu chí vào công thức bên trong double- dấu ngoặc kép. Thay vào đó, bạn có thể nhập giá trị đó vào một ô trong trang tính và nhập ô đó vào công thức.

   Sử dụng Toán tử SUMIF với Văn bản

   Trong khi ví dụ trên tìm kiếm các kết quả phù hợp hoàn hảo, bạn cũng có thể sử dụng các toán tử để chỉ định các phần của văn bản mà bạn muốn đối sánh. Nếu sửa đổi tiêu chí tìm kiếm, bạn có thể tổng hợp các giá trị cho các ô có thể không khớp hoàn toàn nhưng cung cấp cho bạn câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

   Bằng cách sử dụng ví dụ ở trên, nếu bạn muốn cộng tiền mua tất cả các mặt hàng ngoại trừmáy khoan điện, bạn sẽ nhập công thức toán tử <>.

   = SUMIF (A2: A15, ”<>Máy khoan điện”, B2: B15)

   Toán tử <>yêu cầu hàm SUMIF bỏ qua “Máy khoan điện” nhưng cộng tất cả các mục khác trong phạm vi B2: B15.

   Như bạn có thể thấy từ kết quả bên dưới, hàm SUMIF hoạt động như bình thường.

   Bạn cũng có thể sử dụng các toán tử sau khi sử dụng hàm SUMIF với văn bản:

   • ?: Tìm kiếm các từ có bất kỳ ký tự nào nơi bạn đã đặt?. Ví dụ: “S? Ovel” sẽ tính tổng bất kỳ mục nào bắt đầu bằng “S” và kết thúc bằng “ovel” với bất kỳ chữ cái nào ở giữa.
   • *: Tìm kiếm các từ bắt đầu hoặc kết thúc bằng bất cứ thứ gì. Ví dụ: “* Watch” sẽ thêm tất cả các mục là bất kỳ loại đồng hồ nào, bất kể thương hiệu.
   • Lưu ý: Nếu bạn thực sự muốn hàm SUMIF tìm kiếm một ký tự như “?” hoặc “*” trong văn bản (và không sử dụng chúng làm ký tự đặc biệt), sau đó đặt đầu những ký tự bằng ký tự dấu ngã. Ví dụ: “~?” sẽ bao gồm dấu “?” trong văn bản tìm kiếm.

    Hãy nhớ rằng hàm SUMIF không phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy, nó không phân biệt chữ viết hoa hay viết thường khi bạn đang sử dụng văn bản làm tiêu chí tìm kiếm. Điều này rất hữu ích vì nếu cùng một từ được nhập bằng chữ in hoa hoặc không, thì hàm SUMIF sẽ vẫn nhận ra các từ đó là khớp và sẽ tổng hợp chính xác các giá trị trong cột giá trị.

    Sử dụng các toán tử SUMIF với các số

    Tất nhiên, hàm SUMIF trong Google Trang tính không chỉ hữu ích cho việc tìm kiếm văn bản trong các cột có các giá trị được liên kết để tổng hợp. Bạn cũng có thể tính tổng các dải số đáp ứng các điều kiện nhất định.

    Để kiểm tra một dải số cho một điều kiện, bạn có thể sử dụng một tập hợp các toán tử so sánh.

    • >: Lớn hơn
    • <: Nhỏ hơn
    • >=: Lớn hơn hoặc bằng
    • <=: Nhỏ hơn hoặc bằng
    • Ví dụ: nếu bạn có một danh sách các số và bạn muốn thêm chúng trên 3000, bạn sẽ sử dụng lệnh SUMIF sau.

     = SUMIF (B2: B15, “>3000”)

     Lưu ý rằng giống như với văn bản tiêu chí, bạn không cần phải nhập trực tiếp số “3000” vào công thức. Bạn có thể đặt số này vào một ô và sử dụng tham chiếu ô đó thay vì “3000” trong công thức.

     Như thế này:

     = SUMIF (B2: B15, “ >”& C2)

     Một lưu ý cuối cùng trước khi chúng ta xem xét một ví dụ. Bạn cũng có thể tính tổng tất cả các giá trị trong một phạm vi bằng một số cụ thể, chỉ bằng cách không sử dụng bất kỳ toán tử so sánh nào.

     Ví dụ về SUMIF với số

     Hãy xem cách bạn có thể sử dụng hàm SUMIF trong Google Trang tính bằng cách sử dụng toán tử so sánh với các số.

     Trong ví dụ này, hãy tưởng tượng bạn là một người đi bộ đường dài theo dõi tất cả các ngọn núi mà bạn đã đi bộ đường dài.

     Trong ô D2, bạn muốn cộng tổng số độ cao của tất cả các ngọn núi trên 3000 feet mà bạn đã đi bộ đường dài.

     Để thực hiện việc này, bạn cần sử dụng công thức được đề cập trong phần trên.

     Nhấn Entersau nhập công thức và bạn sẽ thấy kết quả trong ô này.

     Như bạn có thể thấy, hàm SUMIF trong Google Trang tính tổng hợp tất cả các độ cao từ cột B cho bất kỳ ngọn núi nào cao hơn 3000 feet. Công thức SUMIF đã bỏ qua tất cả các giá trị dưới độ cao đó.

     Sử dụng các toán tử có điều kiện khác được liệt kê trong phần cuối cùng để thực hiện cùng một phép tính cho các số nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng hoặc bằng.

     Sử dụng toán tử SUMIF với ngày

     Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMIF với ngày tháng. Một lần nữa, các toán tử so sánh tương tự được liệt kê ở trên áp dụng, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc học các toán tử mới.

     Tuy nhiên, để hàm hoạt động, trước tiên cần phải định dạng ngày tháng chính xác trong Google Trang tính.

     Bạn có thể nhập ngày vào hàm theo cách thủ công hoặc nhập ngày vào một ô và tham chiếu nó vào công thức. Định dạng cho điều này như sau:

     = SUMIF (B2: B15, “>10/4/2019”, C2: C15)

     Cách điều này hoạt động:

     1. SUMIF sẽ kiểm tra phạm vi B2: B15 cho bất kỳ ngày nào sau ngày 10 tháng 4 năm 2019.
     2. Nếu đúng, SUMIF sẽ tổng hợp bất kỳ ô nào trong C2: C15 trong cùng một hàng nơi so sánh này là đúng.
     3. Tổng kết quả sẽ được hiển thị trong ô mà bạn đã nhập công thức.
     4. Nếu bạn có ô ngày không được định dạng theo cách này, bạn có thể sử dụng hàm DATE để định dạng lại ngày đúng cách. Ví dụ: nếu bạn có ba ô (D2, D3 và D4) chứa năm, tháng và ngày, bạn có thể sử dụng công thức sau.

      Ví dụ:

      = SUMIF (B2: B15, “>” & DATE (D2, D3, D4), C2: C15)

      Nếu bạn có bảng tính chứa các giao dịch mua mới nhất ở trên cùng của trang tính, bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm TODAY để chỉ tổng hợp các giao dịch mua của ngày hôm nay và bỏ qua phần còn lại.

      = SUMIF (B2: B15, TODAY ())

      SUMIF trong Google Trang tính rất đơn giản nhưng linh hoạt

      Khi bạn có thể xem, công thức SUMIF trong Google Trang tính không mất nhiều thời gian để tìm hiểu. Nhưng những cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng khiến nó trở nên linh hoạt.

      Nếu bạn sử dụng nhiều bảng tính mà bạn cần tính tổng các giá trị dựa trên các điều kiện của văn bản hoặc số từ các ô khác, bạn nên tự làm quen với Hàm SUMIF.

      bài viết liên quan:


      25.07.2021